Disclaimer

Algemeen

SVP Architectuur en Stedenbouw (Kamer van Koophandel: 31027240), hierna te noemen de SVP, verleent u hierbij toegang tot svp-svp.nl (“de website”) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere informatie die door SVP en derden zijn aangeleverd. SVP behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van

Beperkte aansprakelijkheid

SVP spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatiekan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van SVP.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze informatie liggen bijSVP en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SVP, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht(zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.