Onderzoek

Permanent nieuwsgierig

De wereld om ons heen is constant in beweging. Om in onze plannen een goed antwoord te hebben op de veranderende maatschappelijke context vinden wij het belangrijk om permanent te leren en te innoveren. We zijn nieuwsgierig naar het doen en laten van mensen en dat motiveert ons.  Bij elk project doen we nieuwe ervaring en kennis op die we weer kunnen inzetten bij een volgende opgave. En we onderzoeken zelf.

Compact wonen

Soms is een compacte woning een bittere noodzaak. Wonen wordt steeds duurder, zeker in de grote steden. Is flexwonen de oplossing? Wij ontwikkelden 2 producten die we graag delen in bijgaande brochure.

Arrow Icon Next
Learning dinner

Een onderzoek naar de toekomst van het schoolgebouw. We kijken vooruit in drie mogelijke scenario’s van het onderwijsgebouw.

In samenwerking met: Mirjam Havinga, Ingrid van Rossum, Peter van Tuinen en Rynette de Villiers

Arrow Icon Next
Powerhouses

Wat betekent het als we garages inzetten in de huisvestingsopgave? En dan specifiek voor een jongere zonder thuis? Broodnodig want het aantal dakloze jongeren is in de afgelopen 10 jaar verdrievoudigd. De studie Powerhouses is het resultaat van samen met woningbouwvereniging Ieder1 kijken door deze bril.

Team: SVP en Ieder1

Arrow Icon Next
Buurthubs Utrecht Kookboek

In opdracht van de gemeente Utrecht hebben wij een kookboek gemaakt voor buurthubs: een handleiding hoe, met welke ingrediënten en instrumenten deze kleinschalige op- of overstapplekken in buurten gerealiseerd kunnen worden en hoe ze eruit kunnen zien.

Team: Advier, SVP

Arrow Icon Next
Rooskleurig Risico

Bij het ontwerpen van een veilige omgeving zijn risico’s iets negatiefs. Wij draaien het om en zien kansen.

Arrow Icon Next
Kissing Sleeping Beauty alive

Geschiedenis kan je gebruiken om nieuwe betekenis te geven. In Semarang, Indonesië hebben we dat gedaan.

Arrow Icon Next
Onder de Zeeuwse Zon

De transitie naar niet fossiele energiebronnen in één van de grootste uitdagingen waar we voor staan. Dit is niet alleen een technische opgave, maar ook een ruimtelijke. In de prijsvraag hebben wij onszelf uitgedaagd om met ‘nieuwe producenten’ te ontwerpen aan het landschap van de Zeeuwse wateren.

Team: SVP,  Oceans of Energy, Viskwekerij Neeltje Jans, Wageningen Marine Research

Arrow Icon Next
Stad van de Toekomst

Deze ontwerpstudie onderzocht de toekomst van complexe stedelijke gebieden. Tijdens het onderzoekstraject van een jaar ontdekten wij wat de voorwaarden zijn voor een leefbare stad.

Arrow Icon Next
Knooppunt Krommerijn

Pamflet voor de toekomst - Het nieuwe station Krommerijn dat fungeert als een poort naar Amelisweerd en de Utrechtse Heuvelrug. Een studie voor een nieuwe, maar noodzakelijke aanpak voor stedelijke verdichting waarbij het specifieke landschap de verbinding vormt.

Arrow Icon Next
Stadsrandenlab

Van de vijf plekken in de stadsrand die van elkaar verschilden qua stedelijke invulling, landschappelijke context en toekomstplannen, onderzochten wij in een multidisciplinair team stadsrand Zuidoost.

Arrow Icon Next
Werkbare kavels Amsterdam

Een dialoog in de vorm van workshops tussen gemeente Amsterdam en wooncorporaties. Om elkaars wereld beter te leren kennen en samen de ambitie voor het bouwen van woningen te kunnen waarmaken.

Team workshops: SVP, Ana Architecten, LEVS

Arrow Icon Next

De stad van de toekomst

De ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’ keek in 2018/2019 met een breed consortium naar nieuwe manieren van stad maken. Dit gebeurde aan de hand van vijf testlocaties van 1 x 1 km in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. De onderzoeksvraag was hoe we in tijden van de volgende verdichtingsgolf bouwopgaven kunnen koppelen aan de technische en maatschappelijke transities waar wij als samenleving voor staan. Hoe zien de nieuwe systemen en interfaces er dan uit, wat is hiervoor nodig en tot welke (eind)beelden kan dit leiden?

SVP heeft als trekker van het integrale Team Stadsvrijheid een visie heeft ontwikkeld op de oostelijke stadsrand van Utrecht. Op deze testlocatie verbinden we de trends en ontwikkelingen op het gebied van technologie en mobiliteit met de opgaven van de monofunctionele en versnipperde stadsrand. Het resultaat: een hoogwaardig stuk stad waarbij stad en landschap zijn verweven. De oplossingen zijn getest in Utrecht maar bieden leerpunten voor alle stadsranden van hedendaagse steden.

Voor-en na situatie Waterlinieweg


Positieve kijk op risico’s

De gemeente Zaanstad was op zoek naar inspirerende concepten die hen helpen bij het verder inrichten van de Achtersluispolder. Ontwerp Veilige Omgeving daagt met de ontwerpwedstrijd ontwerpers ook uit om een veilig werk-woongebied te bedenken. De huidige situatie bestaat uit een bedrijventerrein met diverse type bedrijven, van de nautische sector tot de foodsector, maar ook bouw, distributie en dienstverlening. Enkele van deze bedrijven zitten in een hoge milieucategorie die niet passen in een gemengd gebied.

Bij het ontwerpen van een veilige omgeving worden risico’s vaak als iets negatiefs aangeduid. Een risico is een kans dat zich een probleem voordoet met een bepaalde omvang van een gevolg. Dit gevolg is echter vrijwel altijd negatief. Denk aan overstromingen bij extreem hoog water, overvallen op sociaal onveilige plekken, verkeersongelukken bij onduidelijke situaties en incidenten met gevaarlijke stoffen. Hiervoor zijn algemene veiligheidsmaatregelen afgesproken, maar in het algemeen worden deze regels bij het ontwerpen ervaren als een beperking. Zonder af te doen aan geldende veiligheidsnormen willen wij het idee van een risico anders benaderen. Wij draaien het om en zien kansen: Rooskleurige Risico's.

Nieuw oppervlakte op zee creëren

Uit de ingezonden visies is Onder de Zeeuwse Zon als winnaar uit de bus gekomen bij de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst. Samen met Oceans of Energy, Viskwekerij Neeltje Jans BV en Wageningen Marine Research zal SVP dit project loslaten in de Zeeuwse wateren. Bij de prijsvraag vraagt NederLandBovenWater om innovatieve, inspirerende en uitvoerbare ideeën voor duurzame energie. Zoals de naam al doet vermoeden zal het plan zich richten op de wateren van Zeeland. Het is een combinatie van mosselteelt en zonne-energieproductie in een nieuw adaptief landschap. Adaptief betekent: aangepast voor een specifieke omstandigheid. Per locatie gaan we samen met betrokken partijen een gesprek aan over de landschappelijke inpassing. Door natuur-inclusieve drijvende eilanden te ontwikkelen waar, boven water zonne-energie wordt opgewekt en onder water, mosselen worden gekweekt maken we optimaal gebruik van de ruimte in de Zeeuwse wateren. Het idee draagt bij aan de energietransitie door lokaal schone energie te leveren zonder aanspraak te maken op schaars landoppervlak. Ons land heeft een historie in het maken van landschappen en dit is een kans om onze status als innovatief (Zee)land opnieuw waar te maken.